• NIP : 19661228 198902 2 001
  • Pangkat/Gol : Penata/ III/d
  • Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia