• NIP : 19610805 198612 2 001
  • Pangkat / Gol  : Penata / III/d
  • Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia