• NIP : 19670105 200701 1002
  • Pangkat / Gol  : Penata Muda TK I / III/b
  • Jabatan : Pengadministrasian Pengadministrasian Kerumahtanggaan